Nuohous

Pelastuslaitos ei järjestä 30.6.2019 jälkeen enää nuohouspalveluja. Nuohous on jatkossa vapaasti kilpailtua yritystoimintaa, jossa rakennuksen omistaja tai haltija tilaa palvelun haluamaltaan nuohoojalta. Nuohoojien yhteystietoja löytyy mm. Nuohousalan keskusliiton internetsivuilta: https://nuohoojat.fi/

Pelastusviranomainen valvoo nuohousvelvoitteen toteutumista. Nuohouspalvelujen osalta valvova viranomainen on Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvoja: https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/

Asuinrakennusten tulisijat hormeineen on nuohottava vuoden välein. Vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Muissa rakennuksissa nuohous suoritetaan riittävän usein, ottaen huomioon tulisijan käyttöaste, rakenne ja käytetty polttoaine. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.

Nuohouksesta on säädetty tarkemmin pelastuslaissa annetuilla säädöksillä.

Nuohouksen tarkoitus

Nuohouksen tarkoituksena on poistaa savuhormeihin ja tulisijoihin kertynyt palamisjäte, jotta se ei aiheuttaisi palonvaaraa. Nuohous parantaa tulisijojen lämmitystehoa sekä edistää ympäristönsuojelua ja asumisviihtyvyyttä.

Nuohoustyön sisältö

 1. valmistelutoimet;
 2. tulisijan ja savu-, liitin- ja yhdyshormin sekä olennaisten lisälaitteiden nuohouksen;
 3. tulisijan ja savuhormin kunnon arvioimisen sekä suojaetäisyyksien riittävyyden arvioimisen;
 4. nuohousluukkujen kunnon ja tiiviyden tarkastamisen;savupeltien puhdistamisen ja toiminnan tarkastamisen;
 5. nuohouksessa kertyneen tuhkan ja muun jätteen poistamisen sekä paloturvallisen sijoituksen;
 6. tarvittaessa tukkeutuneen savuhormin avaamisen.

Nuohoustyössä nuohoojan tulee noudattaa hyvää nuohoustapaa.(Nuohousalan keskusliitto ry:n nuohoustyöohje).

Nuohoustodistus ja -lasku

 • Nuohoustodistuksesta on käytävä ilmi:
 • rakennuksen osoite;
 • nuohoustyön suorittaja;
 • nuohouksen ajankohta;
 • tehdyt toimenpiteet;
 • havaitut viat ja puutteet.

Tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet on yksilöitävä niin, että asiakas voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Jos nuohooja havaitsee tulisijassa tai savuhormissa sellaisia vakavia vikoja tai puutteita, joista tulisijaa käytettäessä voi aiheutua tulipalon vaara, hänen on ilmoitettava niistä kirjallisesti pelastuslaitokselle.

Jos nuohooja havaitsee sellaisia vakavia puutteita, jotka vaarantavat nuohouksen turvallisen suorittamisen, on hänen ilmoitettava myös niistä kirjallisesti pelastuslaitokselle (tikkaat, kattosillat).