Väestönsuojat

Väestönsuojien avulla ylläpidetään väestön suojautumismahdollisuuksia poikkeusoloja varten. Suojia on rakennettu esimerkiksi suurempiin asuintaloihin sekä työpaikkarakennuksiin. Väestönsuojapaikkoja, jotka täyttävät nykyaikaiselle väestönsuojalle asetettavat vaatimukset on maakunnassa yhteensä noin 82 000 asukkaalle. Asukkaille, joiden kiinteistössä ei ole väestönsuojaa osoitetaan tarvittaessa suojapaikka kunnan omistaman kiinteistön väestönsuojasta tai ohjeistetaan tilapäissuojan rakentaminen. Väestönsuojaan on varattu jokaiselle suojautujalle tilaa 0,75 neliömetriä.

Väestönsuojien kunnossapito ja materiaali

Väestönsuojaa voi normaalioloissa käyttää muuhun käyttöön esimerkiksi varastotilana. Suojaan ei saa rakentaa kuitenkaan kiinteitä seinärakenteita. Väestönsuoja sekä väestönsuoja välineet – ja laitteet on kiinteistön omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja velvollinen pitämään sellaisessa kunnossa että väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa. (Pelastuslaki 379/2011 76§ ja 12§)

Jokaiseen väestönsuojaan on hankittava väestönsuojamateriaali. Lisäksi kiinteistössä on tarvittaessa oltava materiaalia turvallisuushenkilöstön käyttöön. Materiaalin hankinnasta on laadittu ohje "turvallisuus- ja väestösuojelumateriaalit". Väestönsuojaan on nimettävä vastuullinen hoitaja, joka huolehtii suojan ylläpidosta ja ohjeistaa tarvittaessa suojan käyttöönottamisen.

Väestönsuojien varustamisen osalta tulee tämän ohjeen lisäksi noudattaa Valtioneuvoston asetusta väestösuojista 408/2011 sekä Valtioneuvoston asetusta väestönsuojan laitteista ja varusteista 409/2011.

Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus

Pelastuslain 379/2011 71§ mukaan rakennuksen omistajan on uudisrakentamisen yhteydessä tehtävä rakennukseen tai sen läheisyyteen väestönsuoja, jonka suuruudeltaan voidaan arvioida riittävän rakennuksessa asuvia, pysyvästi työskenteleviä tai muutoin oleskelevia henkilöitä varten. Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske tilapäistä enintään viisi vuotta käytössä olevaa rakennusta.

Väestönsuoja on rakennettava rakennusta tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla olevaa rakennusryhmää varten, jos sen kerrosala on vähintään 1200 neliömetriä ja siinä asutaan tai työskennellään tai oleskellaan muutoin pysyvästi. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennusta varten väestönsuoja on edellä tässä momentissa säädetystä poiketen rakennettava, jos rakennuksen tai rakennusryhmän kerrosala  on vähintään 1500 neliömetriä. Väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos tontilla tai rakennuspaikalla tai yhteisessä väestönsuojassa on ennestään tässä laissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetty määrä vaatimukset täyttäviä suojapaikkoja.

Samalla tontilla tai rakennuspaikalla jo olevia rakennuksia, joita varten on väestönsuoja, ei oteta huomioon uudisrakennuksen väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta määrättäessä eikä myöskään rakennuksia, joiden osittaisesta loppukatselmuksesta on kulunut yli viisi vuotta ennen rakennuslupahakemuksen vireille tuloa.

Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi alueen pelastusviranomaista kuultuaan sallia rakennettavaksi kahta tai useampaa rakennusta varten yhteisen väestönsuojan, jos se rakennetaan viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen osittaisesta loppukatselmuksesta.

Lisätietoja väestönsuojan rakentamisesta antavat kunnan rakennusvalvontaviranomainen sekä pelastuslaitokselta riskienhallintapäällikkö Tommi Mukkala 013 330 9136.